Działka z ogromnym potencjałem

Przedstawiamy Państwu na sprzedaż działkę o wielkości 1042 m2 położoną w samym centrum Pszczyny przy ul. M. Kopernika,
oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego B.10MW/U co oznacza tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej.

Działka ta ma nieograniczony potencjał inwestycyjny, można wybudować na niej 4-kondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy:
– 258 m2 lokal usługowy
-1076 m2 lokale mieszkalne ( 25 mieszkań)

Na działce znajduje się budynek o wielkości 240 m2 nadający się idealnie na siedzibę firmy z możliwością rozbudowy.
Dom w stanie technicznym dobrym, w środku po remoncie.

Zapis planu:
Działka znajduje się na terenie B.10MW/U
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A.1MWU – A.24MWU oraz B.10MW/U
i B.12MW/U:
a) nie ustala się w planie minimalnej liczby miejsc parkingowych dla nowej zabudowy,
b) dopuszcza się zabezpieczenie potrzeb parkingowych w promieniu do 300,0 m od terenu działki na
którym zlokalizowana jest zabudowa
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B.10MW/U i B.12MW/U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
– usługi nieuciążliwe,
b) dopuszczone:
– funkcje gospodarcze wbudowane w obiekt mieszkalny, usługowy lub w budynku wolnostojącym,
– garaż wbudowany w budynek mieszkalny lub usługowy,
– parking naziemny dla budynku wielorodzinnego,
– urządzenia i obiekty infrastruktury sportu i rekreacji,
– drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna,
– zieleń towarzysząca;
2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 4,0,
c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 2,0,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 100%,
d) wprowadza się szczególne uwarunkowania dla inwestowania i zagospodarowania dla terenów
znajdujących się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 8 uchwały,
e) ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie z ustaleniami
§ 9 uchwały;
3) Zasady kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy:
– budynki – 14,5 m,
– budowle – 9,0 m,
– obiekty małej architektury – 6,0 m,
b) geometria dachów:
– dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej dachy spadziste w tym mansardowe oraz
dopuszcza się dachy płaskie,
– dla budynków gospodarczych minimalny kąt nachylenia połaci 200 oraz dopuszcza się dachy płaskie.

Cena: 1289000 zł
Metraż: 1042 m2
lokalizacja: Pszczyna
Typ nieruchomosci: Działka
transakcja: Sprzedaż
stan: Dostępne
statut: Brak
Wróć
Napisz do nas